ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ

ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᑦ: ᒪᑐᔪᖅ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᒃ ᒫᓐᓇ ᐱᑎᑕᐅᔪᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐆᒃᑑᑎᓂᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ. ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᐆᒃᑑᑎᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ 2021.

ᓂᕈᐊᕆᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ

ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ

ᐅᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓂᖅ ᑐᕌᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖏᑦ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓇᓱᒍᑖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓄᑎᒃ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᕐᒥᖕᓄᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖓᓂ 23 ᓄᓇᕗᑦ ᑖᕈᑎᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑎᖏᓐᓂ.

ᐅᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 2013-2014 ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑦ 2016-2017. 18-ᖑᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᓱᓕᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᑕᒪᑐᒪᖓᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ. ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᖕᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᒃ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐅᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ 16-ᓄᑦ ᑕᕿᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᑎᓴᒪᐃᖅᖢᑎᒃ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᑕᕿᓄᑦ ᐊᑐᓂ. ᐅᓇ ᑐᑭᓕᐅᕈᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᕕᒃᓴᖏᓐᓂ ᐃᓂᑖᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᖏᓐᓂᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᑉ ᐱᔪᒪᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕆᓂᐊᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᑎᒃ.

ᑕᒪᕐᒥᐸᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐃᓂᑖᕐᕕᒋᓇᔭᖅᑕᑎᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒥᓲᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓂᑖᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐅᓇᓗ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ ᓅᑦᑕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᓅᒃᑎᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐆᒃᑐᖅᐸᑕ ᓴᓇᕕᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ (ᖄᖓᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓂᒃ) ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᕼᐋᓚᑏᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᕼᐋᓚᑏᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕐᓗᑎᒃ (ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒥᖕᓄᑦ ᐊᔪᖏᑦᑐᓄᑦ), ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᕕᒋᔭᖓᑕ ᓄᓇᓕᒃ.

ᐅᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 'ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᓅᖓᔪᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ’ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓂᓯᒪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᓴᓇᓂᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᑑᑎᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔭᒧᑦ. ᐅᓇ 'ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᓅᖓᔪᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ’ ᐅᓄᓐᖏᑑᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓂᑖᕐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᒥ ᓴᓇᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ. ᐅᓇ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᕐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᑦ, ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓴᐳᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᒥᐊᓂᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓ ᐊᕙᑎᑦᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᒍᑎᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐳᖅᑐᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᖏᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᐱᓕᕆᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᓯᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᕕᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑕ:

ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᑦ

ᐅᑯᐊ ᐊᑖᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᖏᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ:

ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇ

ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐆᒃᑐᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᒃ:

ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐆᒃᑑᑎ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᐆᒃᑑᑎᑦᒃ ᐃᓱᓕᕕᖃᖅᑐᑦ.

ᑕᐃᒪᓗ ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐅᓇ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᒍᑎ ᐊᐱᖁᑕᐅᒐᔪᓲᑦ.

Date modified: